دختر عمو

Loading tracks...

شعر

مبارك بهاره، دختر عمو
حنا بر دست و بر مویت مبارك بهاره، دختر عمو

بهاره، دختر عمو لاله زاره، دختر عمو
بهار من و تو شب های تاره دختر عمو

مرا از كوى خود راندى به خارى بهاره، دختر عمو
رقیبم بر سر كویت مبارك بهاره، دختر عمو

بهاره، دختر عمو لاله زاره، دختر عمو
بهار زلف تو شب های تاره دختر عمو

تو دورى از برم دل در برم نیست بهاره، دختر عمو
هواى دیگرى اندر سرم نیست بهاره، دختر عمو
به جانت دلبرا كز هر دوعالم بهاره، دختر عمو
تمناى دگر جز دلبرم نیست بهاره، دختر عمو

بهاره، دختر عمو لاله زاره، دختر عمو
بهار زلف تو شب هاى تاره دختر عمو

مرا نه سر نه سامان آفریدند
پریشانم پریشان آفریدند
پریشان خاطران رفتند در خاك
مرا از خاك ایشان آفریدند

بهاره، دختر عمو لاله زاره دختر عمو
بهار من و تو شب های تاره دختر عمو

به دل كرده غم عشق تو ریشه بهاره، دختر عمو
به سر سودای تو دارم همیشه بهاره، دختر عمو
نباشد بختى از بختم نگون تر بهاره، دختر عمو
دلت سنگ و دل من مثل شیشه بهاره، دختر عمو

سیاهى دو چشمونت مرا كشت بهاره ، دختر عمو
بلنداى دو زلفونت مرا كشت بهاره ، دختر عمو
به قتلم حاجت تیر و كمان نیست بهاره ، دختر عمو
خم ابرو و مژگونت مرا كشت بهاره ، دختر عمو

بهاره، دختر عمو لاله زاره، دختر عمو
بهار عاشقون دیدن یاره، دختر عمو
بهاره، دختر عمو لاله زاره، دختر عمو
بهار زلف تو شب های تاره، دختر عمو